Levned, 2 (1907)

1.

Den første December var jeg igen i Kjøbenhavn og udrustet med en ny Besluttethed til at genoptage og uddybe mit Arbejd. Jeg havde længe forinden begyndt at sætte mig ind i det umaadelige Stof, som Tysklands romantiske Skole afgav; men efter at have gennemlæst et halvhundred Bind og følt mig ude af Stand til at fastholde deres Væsen og forme dem i Grupper, havde jeg opgivet Ævred, og nu havde jeg glemt de da gennempløjede Bøger og maatte begynde forfra paany.

Jeg kunde ikke helt gaa op i mit Arbejd. Bl. A. gjorde Literaturselskabets Mathed mig mange Sorger; jeg holdt Foredrag deri og stræbte at foranledige Andre til det samme. Lidt forstyrrede ogsaa danske og nogle tyske Presse-Angreb mig. Men jeg arbejdede skarpt, samlede i December Maaned Stof og begyndte i Januar Udarbejdelsen. I de første Dage af 1873 skrev jeg Indledningsforedraget til Den romantiske Skole i Tydskland[0001], i Februar averterede jeg Forelæsningerne og sluttede dem i de sidste Dage af Marts; Anstrengelsen var meget stor, og neppe var den overstaaet, saa lod jeg Bogens Trykning begynde. Den var til Ende ved Slutningen af April.

I Maj skrev jeg min Afhandling om Carsten Hauch[I], |123| der sluttede sig til Bogen, men behandlede en indfødt Romantiker med den Kærlighed og Sympati, jeg alene havde kunnet vise Kleist[II] iblandt de tyske.

  • Forrige afsnit: 12): 12.
  • Næste afsnit: 2.

Du kan slå ord fra Brandes' tekst op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.