Emigrantlitteraturen (1872)

|[29]|EMIGRANTLITTERATUREN.

|[31]| Det var Franskmændene, som ved det 18de Aarhundredes Slutning revolutionerede de politiske Tilstande og Sæderne. Det var Tydskerne, som reformerede de litterære Ideer. Frankrig har fra Arilds Tid af frembudt Modsætningen af at være et Land, der paa samme Tid, som det i alle ydre Forhold holder af Forandring og, naar det giver denne sin Tilbøielighed Luft, sjeldent forstaaer at holde Maal eller Grændse, i litterær Henseende er i høi Grad stabilt, anerkjender Autoriteter, underholder et Akademi, sætter Maal og Grændse over Alt. Man havde i Frankrig styrtet Regjeringen, hængt og forvist de ilde sete Aristokrater, indført Republiken, ført Krig med Europa, afskaffet Christendommen, indført Dyrkelsen af et høieste Væsen, afsat og indsat en halv Snes Fyrster, før man faldt paa at ville Alexandrinerverset tillivs, før man vovede at røre ved Corneille’s[I] og Boileau’s[II] Autoritet eller tvivle paa, at Overholdelsen af de tre Enheder i Dramet var absolut nødvendig for at redde Smagen. Voltaire[III], der ikke har Respect for Meget mellem Himmel |32| og Jord, respecterer Alexandrinerne. Han vender op og ned paa hele Traditionen, han bruger Tragoedien som et Angrebsvaaben imod de Magter, hvis bedste Støtte den før ham havde været: Kongemagten og Kirken, han udelukker i flere af sine Sørgespil Kjærligheden, som hidtil var anseet for Hovedsagen i en ret Tragoedie, han efterligner den af hans Landsmænd ringeagtede Shakspeare[IV], men han vover ikke at berøve Verset en Fod, at forandre det Ringeste i den overleverede Rimstilling eller at lade Handlingen vare mere end fire og tyve Timer eller lade Begivenheden foregaae paa to forskjelligt benævnte Steder i et og samme Stykke. Det koster ham mindre Overvindelse at slaae Kongerne Scepteret af Haanden og Præsterne Masken fra Ansigtet end at respectere den traditionelle Dolk i Melpomenes Haand og den traditionelle Maske for hendes Ansigt.

Det blev et andet Folk end det franske, det Folk, hvilket Voltaire[V] haanligt havde ønsket mere Aand og færre Consonanter, som reformerede Litteratur og Poesi. Det var Datidens Tydskere, de skikkelige Folk, om hvilke man i Frankrig neppe vidste mere, end at de drak deres Øl, røg deres Pibe og spiste deres Surkaal i Kakkelovnskrogen, at de fredelig lode sig plage af en Snes stupide Smaatyranner, at de uden nogensomhelst urimelig Lighedsiver i dybeste Ærbødighed gave deres Foresatte Titler som »Rath« og »Graf« etc., at de |33| kun førte Krig for at faae Bank, at de ellers levede patriarchalsk med deres Ægtehalvdele, der som sande Rugemaskiner stedse frembragte Børn i stadig Tilbedelse af Frembringeren, dem var det, som i Ideernes Verden gjorde større Erobringer end Franskmændene foretoge paa Jorden, idet de skjænkede Verden en ny Metaphysik, saa dyb og saa rig, som den ikke var seet siden Aristoteles’s[VI] og Nyplatonikernes Tider, en ny Poesi, den skjønneste, siden Shakespeares[VII] Tid, og dem var det, som grundlagde en ny Behandling af Historien, Mythologien og Poesien; thi hos dem havde intet Andet været frit end Tanken alene.

Af Tydskland er derfor den Litteratur stærkt paavirket, som ved Aarhundredeskiftet udviklede sig i Frankrig, ligesom overhovedet Folkene først nu ret begynde at træde i uafbrudt aandelig Forbindelse med hverandre. De store Omvæltninger, Republikens og Keiserdømmets Krige, der tumlede alle Europas Folkeslag mellem hverandre, lærte dem paa samme Tid at kjende hverandre. Men grundigst paavirket af de fremmede Omgivelser blev dog den Klasse af Mennesker, der ved alle hine store Begivenheder saa sig tvunget til et fast og langvarigt Ophold udenfor Fædrelandet. Den Indflydelse af en fremmed Aand, som var flygtig og forbigaaende paa Soldaten, blev varig og betydningsfuld paa Emigranten. Den franske Emigrant nødtes til at lære det fremmede Sprog |34| paa en mere end overfladisk Maade, om ei af anden Aarsag saa for i det fremmede Land at kunne give Undervisning i sit eget Sprog. Fra intelligente franske Emigranter udbredte da en ny Aand sig over Frankrig, og heri ligger det, at det nye Aarhundredes Litteratur i dette Land begynder som Emigrantlitteratur.

Emigranten er efter sit Væsen oppositionel. Men hans Opposition har en forskjellig Charakter, eftersom det er Rædselsherredømmet eller det absolute Keiserdømme, mod hvilket han opponerer, og hvis Magt han har undflyet. Meget ofte har han undflyet dem begge, og hans Bevæggrunde til Opposition ere da af blandet Natur; han har f. Ex. Sympathier for Revolutionen i dens første Skikkelse og en heftigere Uvillie mod Keiserdømmet end mod Terrorismen; men af hvad Natur end Blandingen er, vil man allerede paa dette Punkt kunne ane den dobbelte Strømning i Emigrantlitteraturens Productioner. Umiddelbart reagerer den mod det 18de Aarhundredes Litteratur, dens Overdrivelser og dens Udskeielser, men ligefuldt er der i Frembringelserne en Understrøm, som fortsætter Hovedstrømningen fra det 18de Aarhundrede; saaledes overalt: hos Chateaubriand[VIII], hos Sénancour[IX], hos Constant[X], hos Mme de Staël[XI], og det er paa dette fine Vexelforhold mellem Reaction og Fremskridt jeg fra Begyndelsen af vil bede Dem om at være opmærksom.

|35| Naar man taler om det 18de Aarhundredes Aand er det almindelig Voltaires[XII] Navn, der kommer En paa Læben; det er ham, der samler, resumerer og repræsenterer den hele Tidsalder: forsaavidt Emigranterne reagere imod ham, kunne de siges at betegne Reaction mod det foregaaende Aarhundrede. Men der er jo blandt det 18de Aarhundredes Forfattere en, der i Storhed næsten er Voltaire[XIII] lig og hvis Virksomhed strækker sig langt ud over hans egen Levealder; ham er det, som inspirerer Emigrantlitteraturen og til hvem den trods al udenlandsk Paavirkning paa ethvert Punkt lader sig føre tilbage, og forsaavidt den nedstammer fra Rousseau[XIV] og fortsætter Rousseau[XV], kan den siges at fortsætte det foregaaende Aarhundrede og Revolutionen. Til Rousseau[XVI] vise i Virkeligheden næsten alle det 19de Aarhundredes store litterære Bevægelser tilbage. Fra ham udgaae i Tydskland Herder[XVII], Kant[XVIII], Fichte[XIX], Jacobi[XX], Goethe[XXI], Jean Paul[XXII], Schiller[XXIII] og Tieck[XXIV], i Frankrig Saint-Pierre[XXV], Robespierre[XXVI], Chateaubriand[XXVII], Mme de Staël[XXVIII], Diderot[XXIX] og George Sand[XXX]; fra ham udgaaer i England En, hvis Navn tæller som Hundredes: Byron[XXXI]. Medens Voltaire[XXXII] især virker paa Aanderne i Almindelighed, er Rousseaus[XXXIII] Indflydelse aldeles overveiende paa de fremragende Talenter, paa Forfatterne. Skiftevis have efter deres Død hine to store Mænd behersket Eftertiden. Voltaire[XXXIV] afgav ved Aarhundredets Begyndelse Scepteret til Rous|36|seau, saa indtraf efter 1848 en Periode, i hvilken Voltaire[XXXV] paany har fravristet Rousseau[XXXVI] Herredømmet over Sjælene, i Frankrig idetmindste, og i dette Lands mest fremragende moderne Skribenter, som Ernest Renan[XXXVII] f. Ex., finder man den dobbelte Aandsretning endelig sammensmeltet, Rousseau’s[XXXVIII] Aand multipliceret med Voltaires[XXXIX]. Men i Rousseau’s[XL] Skrifter alene er det, at næsten enhver af de store fra Udlandet kommende Strømninger, som ved Aarhundredets Begyndelse fra Tydskland og England bryde ind over Frankrig, have deres Kildespring, og Rousseau[XLI] er det, hvem det skyldes, at den Litteratur, som af Franske frembragtes i Udlandet, under al sin Opposition imod den Aand, af hvilken det absolute Keiserdømme fremgik, bevarede et Forhold til det 18de Aarhundrede og havde oprindeligt franske Forudsætninger at støtte sig til.

 • Alexandrinerverset
  det dominerende versemål i fransk klassicistisk litteratur. Aleksandrinere består af 12-13 vekselvis tryksvage og trykstærke stavelser.
 • de tre Enheder i Dramet
  dvs. handlingens, tidens og stedets enhed inden for et døgn som klassicismens normative krav til et drama. Idealet har sine rødder i Aristoteles' skrift Om digtekunsten, 300-tallet f.Kr.
 • Melpomene(s)
  en af de ni muser i græsk mytologi; hun symboliserer kunstarterne tragedie og klagesange.
 • mere Aand og færre Consonanter
  GB hentyder til et brev fra Voltaire, dateret 11.6.[1761], til den russiske greve Andrej Petrovitsj Schouvaloff, trykt i Voltaire 1815, 12:206.
  François-Marie Arouet Voltaire: Oeuvres complètes de Voltaire, vol. 1-13, 1855.
  .
 • en Snes stupide Smaatyranner
  før Tysklands samling i 1871 var landet opdelt i mange større eller mindre fyrstendømmer.
 • »Rath« og »Graf«
  (ty.) råd (fx etatsråd) og greve.
 • Nyplatonikernes Tider
  nyplatonismen var en filosofisk strømning, der dominerede de senantikke århundreder, ca. 250-500 e.Kr.
 • Rædselsherredømmet ... Keiserdømme
  Rædselsregimet, La Terreur, er en gængs betegnelse for en fase af Den Franske Revolution, der gik fra 1793 til 1794. Det absolutte kejserdømme begyndte med Napoleon 1.s kroning i 1804 og sluttede i 1814/1815.
 • 1848
  dvs. revolutionsåret 1848 med antiautoritære opstande flere steder i Europa.
 • I.
  højresiderne i kapitel 1 har i førsteudgaven klummetitlerne »Le génie du christianisme.«, »La nouvelle Héloïse.«, »Marivaux's Theater.« og »La nouvelle Héloïse.«. Kapitlets venstresider har klummetitlen »Emigrantlitteraturen.«.
 • Autodafee
  dvs. fuldbyrdelse af inkvisitionens domme over kættere, der ofte blev brændt på bålet.
 • Korstog
  kristne felttog fra 1090'erne og et par århundreder frem i Mellemøsten og Europa; det oprindelige formål var at befri byen Jerusalem fra muslimsk herredømme, sidenhen tillige at tvangskristne andre folkeslag.
 • Napoleon ... Paven
  i 1801 indgik Frankrig og den katolske kirke en aftale (et konkordat) om forholdet mellem religion og stat.
 • gjenindførte den christelige Cultus
  under Den Franske Revolution havde man i Frankrig afskaffet religion, dvs. kristendom, og forbudt kirkelig praksis. Den blev atter tilladt i 1801.
 • Soubrette
  en teaterrolle som en snu og beslutsom ung pige, ofte en kammerpige. Hun er en fast figur i en del komedier fra 1700-tallet, jf. Pernille i Ludvig Holbergs komedier.
 • Blomster, hvis Safter ... en Stil af Sølv og Silke.
  delvis parafrase over Paul de Saint-Victors forord til Théâtre de Marivaux, 1863 Marivaux 1863:ii.
  Pierre de Marivaux: Théâtre de Marivaux, précédé d'une étude par Paul de Saint-Victor, 1863 (med et forord af Paul de Saint-Victor).
  .
 • Marivaudage
  (fr.) koket flirten.
 • vore norske Bondenovellers
  GB sigter til Bjørnstjerne Bjørnsons tidlige romantiserede fortællinger, fx Synnøve Solbakken, 1857, Arne, 1859, og En glad gut, 1860.
 • Bosquet
  (fr.) buskads.
 • Jævnlige
  dvs. jævnbyrdige i social henseende.
 • Napoleon ... under sit Møde med Goethe
  den 2.10.1808 var Goethe i privataudiens hos kejser Napoleon 1. i Erfurt. Senere i samtiden har flere personer hver for sig skriftligt refereret, hvad de i tiden derefter havde erfaret om denne samtales indhold. I nogle selvbiografiske optegnelser nævner Goethe selv samtalen, herunder Napoleons velbegrundede kritik af et ikke nærmere udpeget sted i Die Leiden des jungen Werther, 1774. GBs referat af Napoleons Wertherkritik er bygget på andre kildeudsagn end Goethes Goethe: Werke 2000, 10:544-547 og 784-787.
  Johann Wolfgang Goethe: Werke. Hamburger Ausgabe, vol. 1-14, Erich Trunz et al. (red.), 1981-1986 (fotografisk optryk, dtv 2000).
  .
 • Regentskabet
  »la Régence«, i fransk historie perioden mellem den 5-årige kong Ludvig 15.s tronbestigelse i 1715 og hans myndighedsalder i 1723.
 • en Bog til Ægteskabets Forherligelse
  dvs. Julie ou la Nouvelle Héloïse, 1761.
 • Hettner: »Litteraturgeschichte des 18ten Jahrhunderts«
  der henvises til spredte steder (lat. »passim«) i den tyske litteraturforsker Hermann Hettner: Geschichte der französischen Literatur im achtzehnten Jahrhundert, 1860. Bogen er et bind i Hettners store værk Literaturgeschichte des achtzehnten Jahrhunderts, 1856-1870.
 • »les petites maisons«
  (fr.) de små huse.
 • »poésies fugitives«
  (fr.) flygtig, let digtning. Prosa og lyrik i kort pointeret form, fx epigrammer, kan henregnes til denne kategori.
 • den bukkefodede Pan
  i græsk mytologi har hyrdeguden Pan gedebukkelignende træk og skildres undertiden i selskab med unge afklædte nymfer. Nyfremstillede have- og parkfigurer med dette motiv var på mode blandt 1700-tallets aristokrati.
 • Titlen til ... mest berygtede Fortælling
  der sigtes til Claude Prosper Crébillon: Le Sopha. Conte moral, 1740.
 • rigtforzirede Stueuhre
  dvs. rigt udsmykkede stueure.
 • Rousseaus Statue ... paa en lille Ø
  GB hentyder til øen l'Île Rousseau, hvor den franske billedhugger James Pradiers statue af den siddende Rousseau var blevet opstillet i 1835.
 • Regentskabstiden(s)
  la Régence, i fransk historie perioden mellem den 5-årige kong Ludvig 15.s tronbestigelse i 1715 og hans myndighedsalder i 1723. GB synes i sammenhængen at lade betegnelsen dække en større del af 1700-tallet.
 • II.
  højresiderne i kapitel 2 har i førsteudgaven klummetitlen »Werther.«. Kapitlets venstresider har klummetitlen »Emigrantlitteraturen.«.
 • forbudt ... danske Regjering
  en påtænkt dansk oversættelse af Die Leiden des jungen Werther, 1774, blev i 1776 forbudt i Danmark.
 • »belle âme«
  (fr.) skønne sjæl.
 • »Die schöne Seele«
  (ty.) den skønne sjæl.
 • Kestners Bog om Goethe og Lotte
  der sigtes til Goethe und Werther, udgivet 1855 af August Kestner. Det omtalte manuskript benævnes i bogen: Kestners Nachrichten über den Tod Jerusalems vom 2. Nov. 1772. An Goethe abgesandt in demselben Monat Goethe und Werther 1855:87-100.
  (uden forfatter): Goethe und Werther. Briefe Goethe's, meistens aus seiner Jugendzeit, mit erläuternden Documenten. Hrsg. von A. Kestner. Zweite Auflage, August Kestner (red.), 1855 (Goethe und Werther. Briefe Goethe's, meistens aus seiner Jugendzeit, mit erläuternden Documenten. Herausgegeben von A. Kestner. Zweite Auflage. Stuttgart, 1855).
  .
 • »Barbiergesellen trugen ihn«
  af August Kestners Goethe und Werther, 1855. GBs gengivelse afviger lidt fra forlægget Goethe und Werther 1855:100.
  (uden forfatter): Goethe und Werther. Briefe Goethe's, meistens aus seiner Jugendzeit, mit erläuternden Documenten. Hrsg. von A. Kestner. Zweite Auflage, August Kestner (red.), 1855 (Goethe und Werther. Briefe Goethe's, meistens aus seiner Jugendzeit, mit erläuternden Documenten. Herausgegeben von A. Kestner. Zweite Auflage. Stuttgart, 1855).
  .
 • Bogen ender saaledes: ... hat ihn begleitet.«
  henviser til slutningsordene i Goethes roman Die Leiden des jungen Werther, 1774 Goethe: Werke 2000, 6:124.
  Johann Wolfgang Goethe: Werke. Hamburger Ausgabe, vol. 1-14, Erich Trunz et al. (red.), 1981-1986 (fotografisk optryk, dtv 2000).
  .
 • pharisæisk
  farisæisk, dvs. selvretfærdigt, skinhelligt.
 • at male ... vide Horizonter
  GB hentyder til teksten »22. Mai 1771« i Goethes roman Die Leiden des jungen Werther, 1774 Goethe: Werke 2000, 6:13-14.
  Johann Wolfgang Goethe: Werke. Hamburger Ausgabe, vol. 1-14, Erich Trunz et al. (red.), 1981-1986 (fotografisk optryk, dtv 2000).
  .
 • deistiske Religiøsitet(s)
  deisme, dvs. tro på en gud, der ikke griber aktivt ind i verdens gang; fornuftsreligion.
 • Romaner i Octav
  bøger i oktavformat, dvs. mindre end 25 cm høje. Formatet fremkommer, når det trykte ark foldes tre gange til 16 tryksider.
 • »I den Grad ere alle ... uden det, som ikke er«
  citat fra J.J. Rousseau: Julie ou la Nouvelle Héloïse, 1761, Sixième Partie, Lettre VIII [sidetal skal findes /GP] Rousseau 1964, 2:.
  Jean-Jacques Rousseau: Œuvres complètes, vol. 1-5, Bernard Gagnebin & Marcel Raymond (red.), 1959-1995.
  .
 • Chimærer
  kimærer, dvs. fabelvæsener; i sammenhængen menes snarere: indbildte forestillinger, fantasifostre.
 • i den Scene hvor ... paa den fugtige Rude.
  hos Goethe siger Lotte navnet »Klopstock«, hun skriver det ikke på ruden; GB refererer til Goethe: Die Leiden des jungen Werther, 1774 Goethe: Werke 2000, 6:27.
  Johann Wolfgang Goethe: Werke. Hamburger Ausgabe, vol. 1-14, Erich Trunz et al. (red.), 1981-1986 (fotografisk optryk, dtv 2000).
  .
 • den skotske Barde
  dvs. sagndigteren Ossian og James Macpherson, der i 1760 udgav digte i hans navn og stil.
 • som Navnet allerede antyder
  preux betyder på fransk: en ædel ridder.
 • »O trefold Lykkelige ... Død i Bølgerne.«
  frit gengivet udråb, som hovedpersonen fremkommer med i enrum i Goethes roman Wilhelms Meisters Lehrjahre, 1795-1796, Drittes Buch, Zweites Kapitel Goethe: Werke 2000, 7:154.
  Johann Wolfgang Goethe: Werke. Hamburger Ausgabe, vol. 1-14, Erich Trunz et al. (red.), 1981-1986 (fotografisk optryk, dtv 2000).
  .
 • Marseillaisen(s)
  Marseillaisens ord og melodi blev skrevet i april 1792 af den franske officer Claude-Joseph Rouget de Lisle. Fra 1795 har den været Frankrigs nationalsang.
 • III.
  højresiderne i kapitel 3 har i førsteudgaven klummetitlerne »Alceste.« og »Jacques«. Kapitlets venstresider har klummetitlen »Emigrantlitteraturen.«.
 • »Da Skjønheden ikke ... opfundet Høfligheden.«
  citatet har ikke ladet sig eftervise.
 • »Hr. Amiens og jeg ... Hjortens Suk.«
  citatet er hentet fra Shakespeares As You Like It, 1599-1600, II,1 Shakespeare 2005:662.
  William Shakespeare: The Complete Works, Stanley Wells & Gary Taylor (red.), 2005 (Second Edition).
  .
 • Cartesius ansaa Dyret for en Maskine
  ifølge Descartes beror forskellen mellem mennesker og dyr på, at der til den menneskelige maskine er knyttet en fornuft, hvilket ikke er tilfældet for dyrs vedkommende. GB sigter til René Descartes' Discours de la méthode, 1637, 5. partie Descartes 1996, 6:40-60.
  René Descartes: Œuvres de Descartes, vol. 1-11, Charles Adam & Paul Tannery (red.), 1996 (fotogr. optryk).
  .
 • IV.
  højresiderne i kapitel 4 har i førsteudgaven klummetitlen »René.«. Kapitlets venstresider har klummetitlen »Emigrantlitteraturen.«.
 • den hebraiske Oldtids Propheter
  dvs. profeterne i jødedommen; flere af deres tekster indgår i Det Gamle Testamente.
 • »Herre, tag ikke mig ... at belægge mine Ord.«
  fri gengivelse af Moses' ord i GTs beretning om Moses ved den brændende tornebusk, 2. Mos, 4,10ff.
 • St. Christopher ... tjene den Stærkeste
  dvs. Sankt Christoforus; ifølge en oldkirkelig legende var han en kæmpe, der på sine skuldre bar det lille Jesusbarn over en flod og derved fik sit navn, (lat.) Kristusbæreren.
 • »Mit Liv er kun en Hændelse ... end Andre i lange Aar.«
  af et brev fra Chateaubriand, dateret august 1832, til Hortense Allard. GB citerer muligvis efter C.A. Sainte-Beuves Causeries du lundi, 27 mai 1850 Sainte-Beuve 1868, 2:159.
  C.A. Sainte-Beuve: Causeries du Lundi, bd. 1-2, 1868.
  .
 • Troens Ridder
  et begreb præget af Kierkegaard, som i Frygt og Bæven, 1843, anvender det om Abraham, der tilsidesætter etiske krav i religiøsitetens højere tjeneste.
 • den pythiske Præstinde
  den græske gud Apollons præstinde i hans tempel i Delfi. I en ekstatisk trancetilstand kunne hun give flertydige orakelsvar på menneskers forespørgsler om fremtiden.
 • Der er paa ... en egen Tilintetgjørelseslyst
  GB henviser til Sainte-Beuves Causeries du lundi, 27 mai 1850 Sainte-Beuve 1868, 2:155.
  C.A. Sainte-Beuve: Causeries du Lundi, bd. 1-2, 1868.
  .
 • kaster Runer
  dvs. spår eller øver trolddom.
 • »Ja, Celuta ... jeg ikke elsker,«
  af Chateaubriands roman Les Natchez, 1826 Chateaubriand 1827, 20:239-240.
  François-René de Chateaubriand: Oeuvres complètes de M. le Vicomte de Chateaubriand, vol. 1-32, 1836-1839.
  .
 • »Der udgaaer ... fortære Dig selv.«
  af Chateaubriands roman Les Natchez, 1826 Chateaubriand 1827, 20:236.
  François-René de Chateaubriand: Oeuvres complètes de M. le Vicomte de Chateaubriand, vol. 1-32, 1836-1839.
  .
 • Lucifer
  et navn for djævelen. Navnet gengives som 'lysbringer' i Esajas' Bog 14,12; i middelalderlig bibeltolkning blev stedet opfattet som en beskrivelse af djævelens nedstyrtning fra himlen.
 • Forfører
  dvs. Johannes Forføreren, titelfiguren i Søren Kierkegaards »Forførerens Dagbog«, Enten-Eller, 1, 1843.
 • Guddommens Prophet
  måske tænker GB her på en digtertype som N.F.S. Grundtvig.
 • Tungsindet det absolut bestemmende
  måske tænker GB her på en digtertype som Søren Kierkegaard.
 • at gjenoprette Nonneklostrene
  under Den Franske Revolution var klostrene blevet tvangslukket og afskaffet.
 • tager Sløret
  anlægger slør, dvs. bliver optaget i en nonneorden.
 • den saakaldte sataniske Skole
  Robert Southeys negativt ladede benævnelse af Byrons litterære retning, første gang anvendt i Southeys bog A Vision of Judgement, 1821.
 • den oprørende Anklage ... for to Aar siden udslyngede
  hentydning til Harriet Beecher Stowes bog Lady Byron Vindicated. A History of the Byron Controversy from its Beginning in 1816 to the Present Time, 1870.
 • den ene ... Kirke
  den ene, dvs. den eneste. Den Anglikanske Kirke har siden midten af 1500-tallet været den officielle kirke i England (Church of England).
 • min Klumpfod ... Hestefod
  Lord Byron var født med en klumpfod. Traditionelt er djævelen ofte blevet afbildet med hestehove som fødder.
 • »Jeg har trykket Dig ... skjænket Dig denne Lykke.«
  citat fra Chateaubriands roman Les Natchez, 1826 Chateaubriand 1827,20:239.
  François-René de Chateaubriand: Oeuvres complètes de M. le Vicomte de Chateaubriand, vol. 1-32, 1836-1839.
  .
 • »Der var ... Verden.«
  Chateaubriand: Atala, 1801 [skal identificeres /GP] .
  François-René de Chateaubriand: Oeuvres complètes de M. le Vicomte de Chateaubriand, vol. 1-32, 1836-1839.
  .
 • V.
  højresiderne i kapitel 5 har i førsteudgaven klummetitlen »Den nye Sjælstilstand.«. Kapitlets venstresider har klummetitlen »Emigrantlitteraturen.«.
 • »Evigheden ... at slynge sig.«
  en replik af Spark i Alfred de Mussets komedie Fantasio, 1833, I,2 Musset Epub:23.
  Alfred de Musset: Fantasio. Nouvelle édition augmentée, None, 23 (Arvensa éditions. Epub (uden år)).
  .
 • VI.
  højresiderne i kapitel 6 har i førsteudgaven klummetitlen »Obermann.«. Kapitlets venstresider har klummetitlen »Emigrantlitteraturen.«.
 • »Man vil i disse Breve ... af en Aand, som arbeider.«
  af Etienne de Sénancours Oberman, 1804. GB har anvendt andenudgaven fra 1833 med stavemåden Obermann Sénancour 1833, 1:3.
  Etienne de Sénancour: Obermann. Deuxième Edition, avec une préface de Sainte-Beuve, 1-2, 1833.
  .
 • Fama
  berømmelsens personifikation i skikkelse af en ung kvinde.
 • Der er ... Delenes Sammenspil.
  hentydning til Shakespeares Hamlet, 1600-1601, I,4 Shakespeare 2005:688.
  William Shakespeare: The Complete Works, Stanley Wells & Gary Taylor (red.), 2005 (Second Edition).
  .
 • »Ak hvor Mennesket er ... Dag er tilende.«
  af Etienne de Sénancours Oberman, 1804 Sénancour 1833, 1:109-110.
  Etienne de Sénancour: Obermann. Deuxième Edition, avec une préface de Sainte-Beuve, 1-2, 1833.
  .
 • »Dagen var hed, ... energisk uden Villie.«
  af Etienne de Sénancours Oberman, 1804 Sénancour 1833, 1:87-90.
  Etienne de Sénancour: Obermann. Deuxième Edition, avec une préface de Sainte-Beuve, 1-2, 1833.
  .
 • »Lad os ... en eller anden Virkning vedvare.«
  af Etienne de Sénancours Oberman, 1804 Sénancour 1833, 2:360.
  Etienne de Sénancour: Obermann. Deuxième Edition, avec une préface de Sainte-Beuve, 1-2, 1833.
  .
 • »Mennesket er forgjængeligt ... kan synes en Retfærdighed.«
  af Etienne Sénancours Oberman, 1804 Sénancour 1833, 2:360-361.
  Etienne de Sénancour: Obermann. Deuxième Edition, avec une préface de Sainte-Beuve, 1-2, 1833.
  .
 • »Det er en Forbrydelse ... fra Undertrykkelsen?«
  af Etienne de Sénancours Oberman, 1804 Sénancour 1833, 1:296-299.
  Etienne de Sénancour: Obermann. Deuxième Edition, avec une préface de Sainte-Beuve, 1-2, 1833.
  .
 • »Den, der sukker under ... har forpligtet mig til at blive.«
  GB citerer fra sin besvarelse i to dele af Københavns Universitets prisopgave fra 1862-1863 med titlen: »At oplyse, hvorledes den antike Idee om Skjæbnen træder frem i den græske Tragedie« (manuskriptet findes i Brandes Arkivet 204/50, trykt i GBs Samlede Skrifter bd. 12, s. 60-97). GB indleverede 15.6.1863 sin besvarelse til Universitetet og modtog tre måneder senere Universitetets guldmedalje Brandes 1902, 12:82.
  Georg Brandes: Samlede Skrifter, vol. 1-18, 1899-1910.
  .
 • »Celuta, ... at ville existere.«
  af Chateaubriands roman Les Natchez, 1826 Chateaubriand 1827, 20:234.
  François-René de Chateaubriand: Oeuvres complètes de M. le Vicomte de Chateaubriand, vol. 1-32, 1836-1839.
  .
 • Man mærke dette utrolige ... kalder han en Mani.«
  af C.A. Sainte-Beuves Causeries du lundi, 27 mai 1850 Sainte-Beuve 1868, 2:153.
  C.A. Sainte-Beuve: Causeries du Lundi, bd. 1-2, 1868.
  .
 • Arthur Schopenhauer ... »Villien til Livet«.
  overskriften til 4. bog af Schopenhauers Die Welt als Wille und Vorstellung, 1819, lyder: »Bei erreichter Selbsterkenntniss, Bejahung und Verneinung des Willens zum Leben« (Bekræftelse eller fornægtelse af viljen til livet som følge af opnået selverkendelse).
 • »Hvad Udsigt til Held ... paaskjønnet i sin Levetid.«
  af Etienne de Sénancours Oberman, 1804 Sénancour 1833, 2:366-367.
  Etienne de Sénancour: Obermann. Deuxième Edition, avec une préface de Sainte-Beuve, 1-2, 1833.
  .
 • Gaaer kun først
  dvs. gå kun først.
 • VII.
  højresiderne i kapitel 7 har i førsteudgaven klummetitlen »Adolphe.«. Kapitlets venstresider har klummetitlen »Emigrantlitteraturen.«.
 • »Hvad der overrasker mig ... ved at klamre os til?«
  Benjamin Constant: Adolphe, 1816 Constant 1824:221-222.
  Benjamin Constant: Adolphe. Anecdote trouvée dans les papiers d'un inconnu. 3.édition, 1824.
  .
 • Amor
  kærlighedsgud i romersk mytologi, svarende til den græske Eros.
 • »Les ris ... et les plaisirs«
  (fr.) latter, leg og nydelse.
 • Schopenhauer ... til Individernes Ulykker
  GB sigter til en passage i Arthur Schopenhauers Die Welt als Wille und Vorstellung, 2, 1844, 4. bog Schopenhauer 1960, 2:702-703.
  Arthur Schopenhauer: Sämtliche Werke, vol. 1-5. Textkritisch bearbeitet und herausgegeben von Wolfgang Frhr. von Löhneysen, 1960-1965.
  .
 • Drengen i Gratiernes Rosenkrands
  dvs. Cupido eller Amor i selskab med de tre gratier: et antikt motiv, som Bertel Thorvaldsen flere gange har afbildet i marmor.
 • mixtum compositum
  (lat.) en sammensat blanding.
 • satiriske Udfald ... kalder det.
  GB sigter til en passage i Søren Kierkegaards Stadier paa Livets Vei, 1845 Kierkegaard 1999, 6:436.
  Søren Kierkegaard: Søren Kierkegaards Skrifter, vol. 1-55, Niels Jørgen Cappelørn m.fl. (red.), 1997-2012.
  .
 • Gustave Planche: Notice sur Adolphe
  som påvist af Hesselager 1993:119 parafraserer GB her den Adolphe-parafrase, der gives i Gustave Planche: »Notice sur Adolphe«, 1834 Planche 1836, 1:264.
  Gustave Planche: Portraits littéraires, bd. 1-2, 1836.
  .
 • forgrebet det Alt
  dvs. har foregrebet det hele i sin fantasi.
 • Kvinden paa tredive Aar
  der sigtes til Honoré de Balzacs roman La femme de trente ans, 1831-1834.
 • Saint-Simonismen
  socialistisk, utopisk doktrin, opkaldt efter den franske samfundstænker Henri de Saint-Simon, hvis økonomiske filosofi ville løse det voksende byproletariats fattigdomsproblem ved industrialisering uden kapitalistisk udbytning.
 • Juli-Revolutionen
  folkelig opstand i Frankrig, juli 1830.
 • Revolutionen af 89
  Den Franske Revolution, der brød ud i 1789.
 • en Lovbog ... lige for Loven«
  GB hentyder til Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, også blot kaldet Menneskerettighedserklæringen, som blev vedtaget 26.8.1789 af den franske Nationalforsamling. I artikel 1 hedder det: »Menneskene fødes og forbliver frie og lige i rettigheder«.
 • »Kvinden fra 30 til 40 Aar ... vore berømte Fortællere.«
  sammensat citat fra Jules Janin: Histoire de la littérature dramatique, 1858 Janin 1858, 6:72-73.
  Jules Janin: Histoire de la littérature dramatique, 1-6, 1853-1858.
  .
 • Junie hos Racine ... Virginie hos Saint-Pierre
  Junie er titelfigurens elskerinde i Jean Racines tragedie Britannicus, 1669; Desdemona er titelfigurens hustru i Shakespeares tragedie Othello, 1604; Agnes er den unge pige i Molières komedie L'École des femmes, 1662; Zaïre er titelfiguren i Voltaires tragedie Zaïre, 1732; Manon Lescaut er titelfiguren i Abbé Prévosts roman Manon Lescaut, 1731; Virginie er den kvindelige titelfigur i Saint-Pierres roman Paul et Virginie, 1788.
 • »Er det Balzac's ... Hjerte paa 16 Aar.«
  citat fra Delphine de Girardin: Lettres parisiennes, 1843 (Lettre VI, dateret 30. nov. 1836) Girardin 1857:36.
  Delphine de Girardin: Le Vicomte de Launay. Lettres parisiennes 1836-1848, vol. 1-4, 1857.
  .
 • VIII.
  højresiderne i kapitel 8 har i førsteudgaven klummetitlen »Constant.«. Kapitlets venstresider har klummetitlen »Emigrantlitteraturen.«.
 • »Jeg havde tabt alt Haab ... Andre kalde Luner og Griller.«
  sammensat citat fra et brev fra Benjamin Constant, dateret 17.11.1779, til hans bedstemor. - Brevets ordlyd findes i Galerie des contemporains illustres, par un homme de rien. Tome VIII, Paris [uden år, dvs. ca. 1850], s. 24-26 (i en usigneret biografisk artikel om Benjamin Constant).
 • Napoleon i de 100 Dage
  fra den lille ø Elba vendte den internerede og abdicerede kejser Napoleon 1. tilbage i marts 1815 og greb magten i Frankrig i 100 dage frem til sit endegyldige militære nederlag ved Waterloo i juni.
 • »L'inconstant«
  (fr.) den skiftende, den upålidelige.
 • Alle hans Feil have de faaet ham til at begaae
  af C.A. Sainte-Beuve: Nouveaux lundis, 1863 Sainte-Beuve 1863, 1:322.
  C.A. Sainte-Beuve: Nouveaux lundis, vol. 1-13, 1863-1870.
  .
 • Ligesom Hovedindtrykket ... »Gid jeg kunde troe!«
  af C.A. Sainte-Beuve: Derniers portraits littéraires, 1858 Sainte-Beuve 1858:205.
  C.A. Sainte-Beuve: Derniers portraits littéraires, 1858.
  .
 • »Jeg føler mere end ... det er ogsaa mit Tilfælde.«
  af et brev fra Benjamin Constant, dateret 4.6.1790, til Madame de Charrière. Brevet er gengivet i C.A. Sainte-Beuves bog Derniers portraits littéraires, 1858 Sainte-Beuve 1858:207-208.
  C.A. Sainte-Beuve: Derniers portraits littéraires, 1858.
  .
 • et opus posthumum
  et posthumt arbejde, dvs. et arbejde der først efter ophavsmandens død er blevet offentliggjort.
 • »O hvor Fyrsterne ere ... Godhed o.s.v. o.s.v.«
  af et brev fra Benjamin Constant, dateret 3.3.1788, til Madame de Charrière. Brevet er gengivet i C.A. Sainte-Beuves bog Derniers portraits littéraires, 1858 Sainte-Beuve 1858:222.
  C.A. Sainte-Beuve: Derniers portraits littéraires, 1858.
  .
 • den jødiske Guds Bedrifter
  der hentydes til begivenheder i 2.Mos., kap.12 og 13. En fransk salme herom er ikke identificeret.
 • »De synes mig ikke ... barbariske Uvidenhed.«
  af et brev fra Benjamin Constant, dateret 10.12.1790, til Madame de Charrière. Brevet er gengivet i C.A. Sainte-Beuves bog Derniers portraits littéraires, 1858 Sainte-Beuve 1858:255.
  C.A. Sainte-Beuve: Derniers portraits littéraires, 1858.
  .
 • »Jo mere man tænker over det, ... er noget værd.«
  af et brev fra Benjamin Constant, dateret 24.12.1790, til Madame de Charrière. Brevet er gengivet i C.A. Sainte-Beuves bog Derniers portraits littéraires, 1858 Sainte-Beuve 1858:257-258.
  C.A. Sainte-Beuve: Derniers portraits littéraires, 1858.
  .
 • »cui bono«
  (lat.) for hvem er det godt?, til hvis gavn?; udtryk anvendt i flere af Ciceros taler og siden da et juridisk princip, fastlagt i romerretten. En anden gammel juridisk formulering lyder: »Is fecit, cui prodest«, (lat.) den, hvem det gavner, har gjort det.
 • laterna magica
  (lat.) magisk lygte/lampe; ca. 1800 navnet på en tidlig form for lysbilledapparat, der blev brugt til fremvisning af billeder malet på glasplader.
 • »Jeg skjænker Dem ... eller i noget andet.«
  af et brev fra Benjamin Constant, dateret 7.6.[1792], til Madame de Charrière. Brevet er gengivet i en note i C.A. Sainte-Beuves bog Derniers portraits littéraires, 1858 Sainte-Beuve 1858:262.
  C.A. Sainte-Beuve: Derniers portraits littéraires, 1858.
  .
 • »Her spilles et frygteligt ... og bring os Deres!«
  af Francois-Adolphe Loève-Veimars' anonymt offentliggjorte »Lettres sur les hommes d'État de la France«, Lettre deuxième, trykt i: Revue des Deux Mondes, 1833 Loève-Veimars 1833:260.
  Francois-Adolphe Loève-Veimars: "Lettres sur les hommes d'État de la France", Revue des Deux Mondes, 2.serie, 1.bind, 1833 (trykt anonymt).
  .
 • contradictoriske
  kontradiktoriske, dvs. selvmodsigende.
 • Aphorismerne i »Enten-Eller«
  dvs. »Diapsalmata«, der indleder Søren Kierkegaards Enten-Eller, 1843.
 • IX.
  højresiderne i kapitel 9 har i førsteudgaven klummetitlerne »Goethes Kvindefigurer.« og »Eleonore.«. Kapitlets venstresider har klummetitlen »Emigrantlitteraturen.«.
 • Pleiade
  dvs. en kreds af digtere; som sådan betegner udtrykket oprindeligt en fransk digterskole i 1500-tallet, bestående af syv digtere. I græsk mytologi er plejaderne Atlas' syv døtre; i astronomien bruges navnet som betegnelse for Syvstjernen i stjernebilledet Tyren.
 • det gamle Sagn ... til Menneskenes Døtre
  GB hentyder til GT, 1. Mos., 6, 1-4.
 • Desdemona viser sig ... hun synger
  der sigtes til Shakespeares Othello, 1603-1604, IV,3 Shakespeare 2005:901.
  William Shakespeare: The Complete Works, Stanley Wells & Gary Taylor (red.), 2005 (Second Edition).
  .
 • Ophelia med Blomsterne i sit Haar
  at bære blomster i håret er et gammelt udtryk for sindssygdom. Hentydning til Shakespeares Hamlet, 1600-1601, IV,5 Shakespeare 2005:706.
  William Shakespeare: The Complete Works, Stanley Wells & Gary Taylor (red.), 2005 (Second Edition).
  .
 • Planche: Notice sur Adolphe
  som påvist af Hesselager 1993:120 parafraserer GB her den Adolphe-parafrase, der gives i Gustave Planche: »Notice sur Adolphe«, 1834 Planche 1836, 1:266.
  Gustave Planche: Portraits littéraires, bd. 1-2, 1836.
  .
 • »Har jeg feilet ... dets løiede Glands.«
  som påvist af Hesselager 1993:120 parafraserer GB her den Adolphe-parafrase, der gives i Gustave Planche: »Notice sur Adolphe«, 1834 Planche 1836, 1:267.
  Gustave Planche: Portraits littéraires, bd. 1-2, 1836.
  .
 • »Der var ogsaa engang En, som tilbad mig.«
  replik af Sir Andrew Aguecheek i Shakespeares komedie Twelfth Night, 1601, II,3 Shakespeare 2005:728.
  William Shakespeare: The Complete Works, Stanley Wells & Gary Taylor (red.), 2005 (Second Edition).
  .
 • i Fortalen, ... have ladet ham i Ro.
  GB henviser til Benjamin Constants forord i tredjeudgaven fra 1824 af hans roman Adolphe, der oprindelig udkom i 1816 Constant 1824:xi.
  Benjamin Constant: Adolphe. Anecdote trouvée dans les papiers d'un inconnu. 3.édition, 1824.
  .
 • Capitol
  Capitolhøjen i Roms centrum. GB hentyder til Corinnes digterkroning på Capitol, som den beskrives i Mme de Staëls roman Corinne ou l'Italie, 1807, Livre II Staël 2000:22-45.
  Madame de Staël: Corinne ou l'Italie, Simone Balayé (red.), Oeuvres complètes, Série 2, 2000.
  .
 • X.
  højresiderne i kapitel 10 har i førsteudgaven klummetitlen »Adolphe.« Kapitlets venstresider har klummetitlen »Emigrantlitteraturen.«.
 • »Det Aar havde Constant ... var i Rusland.«
  af Francois-Adolphe Loève-Veimars' anonymt offentliggjorte »Lettres sur les hommes d'État de la France«, Lettre deuxième, trykt i: Revue des Deux Mondes, 1833 Loève-Veimars 1833:240.
  Francois-Adolphe Loève-Veimars: "Lettres sur les hommes d'État de la France", Revue des Deux Mondes, 2.serie, 1.bind, 1833 (trykt anonymt).
  .
 • »Den mest lidenskabelige Følelse ... alt det, som er godt.«
  Benjamin Constant: Adolphe, 1816 Constant 1824:232-234.
  Benjamin Constant: Adolphe. Anecdote trouvée dans les papiers d'un inconnu. 3.édition, 1824.
  .
 • XI.
  højresiderne i kapitel 11 har i førsteudgaven klummetitlerne »Mme de Staël.« og »Delphine.«. Kapitlets venstresider har klummetitlen »Emigrantlitteraturen.«.
 • »Jeg sender Dem ... af Mme de Staël.«
  af et brev fra Lord Byron, dateret 6.5.1823, til Lady Blessington.
 • »Jeg troer ikke ... kun de forfængelige Mænd.«
  af et brev fra Madame de Staël, dateret 30.6.[1816], til la duchesse de Duras. Brevet er gengivet i C.A. Sainte-Beuves Portraits de femmes, 1844 Sainte-Beuve 1844:125, note 1.
  C.A. Sainte-Beuve: Portraits de femmes, 1844.
  .
 • »Idet jeg søgte Hæderen ... til at elske mig.«
  citat fra Madame de Staël: Corinne ou l'Italie, 1807, Livre IV, Chapitre III Staël 2000:69.
  Madame de Staël: Corinne ou l'Italie, Simone Balayé (red.), Oeuvres complètes, Série 2, 2000.
  .
 • »Lad os ikke unde ... nøiedes med Følelserne.«
  citat fra Madame de Staël: De la littérature considérée dans ses rapports avec les institutions sociales, 1800 Staël 1800:vi.
  Madame de Staël: De la littérature considérée dans ses rapports avec les institutions sociales, 1800.
  .
 • Bevægelsen af 89
  dvs. udbruddet af Den Franske Revolution i 1789.
 • Aaret 93
  dvs. 1793.
 • Samme Aar som ... Forfatterinde, »Delphine«
  Madame de Staëls brevroman Delphine udkom sidst i 1802 og bærer på titelbladet udgivelsesåret 1803.
 • Concordatet med Paven
  den 15.7.1801 indgik Frankrig og den katolske kirke en aftale (et konkordat) om forholdet mellem religion og stat.
 • en Prokrustes-Seng
  ifølge et antikt græsk sagn lagde røveren Prokrustes sine fanger på en seng; de, der var for høje i forhold til sengens længde, huggede han kortere, og de, der var for lave, sørgede han for blev strakt.
 • »at hver enkelt af ... uhyre Dummerhoved.«
  af Friedrich Schillers epigram »Gelehrte Gesellschaften«, 1796 Schiller 1992, 1:278.
  Friedrich Schiller: Werke und Briefe, vol. 1-12, Otto Dann et al. (red.), 1988-2004.
  .
 • in corpore
  (lat.) samlet, som helhed.
 • Da een Part af Menneskeheden ... vil staae.
  formodentlig et skjult citat. I sit essay om Ernest Renan, 1872 og senere, beretter GB om sit besøg i 1870 hos Renan og citerer ham for udsagnet: »De fleste Mennesker er slet ikke Mennesker, men Aber« Brandes 1899, 7:4-5.
  Georg Brandes: Samlede Skrifter, vol. 1-18, 1899-1910.
  .
 • »En Mand bør forstaae ... at underordne sig den,«
  et citat fra bogen Mélanges extraits des manuscrits de Madame Necker, anonymt udgivet i Paris 1798 af Suzanne Curchod Necker, der var mor til Madame de Staël. Citatet anvendte Madame de Staël som motto for sin brevroman Delphine, 1803 Staël 2004:1.
  Madame de Staël: Delphine, Lucia Omacini & Simone Balayé (red.), Oeuvres complètes, Série 2, 2004.
  .
 • den udkom i Concordatets Aar
  den 15.7.1801 indgik Frankrig og den katolske kirke en aftale (et konkordat) om forholdet mellem religion og stat. Madame de Staëls brevroman Delphine udkom sidst i 1802 og bærer på titelbladet udgivelsesåret 1803.
 • Tuileries-Salen
  en sal i det kongelige slot Tuilerierne (les Tuileries) i Paris.
 • at kaste den første Sten
  allusion til Det Nye Testamente, hvor Jesus i beretningen om kvinden, der er grebet i ægteskabsbrud, siger: »Den af jer, der er uden synd, skal kaste den første sten på hende« (Johannesevangeliet 8,7).
 • »Léonce, jeg troede ... Religion skjænker os.«
  citat fra Madame de Staëls brevroman Delphine, 1803, Troisième Partie, Lettre XIV Staël 2004:319-320 og 321.
  Madame de Staël: Delphine, Lucia Omacini & Simone Balayé (red.), Oeuvres complètes, Série 2, 2004.
  .
 • »Den, som De elsker ... Forsamling.«
  citat fra Madame de Staëls brevroman Delphine, 1803, Quatrième Partie, Lettre XVII Staël 2004:444.
  Madame de Staël: Delphine, Lucia Omacini & Simone Balayé (red.), Oeuvres complètes, Série 2, 2004.
  .
 • »De, der fordømme Skilsmisse ... af Eders Ulykke.«
  citat fra Madame de Staëls brevroman Delphine, 1803, Quatrième Partie, Lettre XVII Staël 2004:445-446.
  Madame de Staël: Delphine, Lucia Omacini & Simone Balayé (red.), Oeuvres complètes, Série 2, 2004.
  .
 • chimærisk
  kimærisk, dvs. et fantasifoster, en indbildning.
 • har hun taget Sløret
  dvs. blevet optaget i en nonneorden, har aflagt klosterløfte.
 • »Er De istand til at høre ... Frihedens nye Tidsalder.«
  citat fra Madame de Staëls brevroman Delphine , 1803, Sixième Partie, Lettre XII Staël 2004:638-640.
  Madame de Staël: Delphine, Lucia Omacini & Simone Balayé (red.), Oeuvres complètes, Série 2, 2004.
  .
 • »Hvorledes,« spørger han, ... smage Harlekins Brix.«
  sandsynligvis GBs egen dramatiserede videreudvikling af den tankegang, som ifølge hans udlægning er et hovedsigte i Madame de Staëls roman Delphine: individets kamp mod samfundets konventioner og fordomme.
 • Polichinel ... Harlekin(s)
  tre figurer fra maskekomedien, også kaldet la commedia dell'arte, en folkelig italiensk teatergenre, opstået i 1500-tallet. Improvisation, stereotype figurer og satire rettet mod patriarkalsk magtfuldkommenhed karakteriserer genren, der videreudvikledes i Frankrig og andre steder. Den psykologisk nuancerede figur Polichinelo kaldes også Pulcinella.
 • Begrebet »et Hjem« ... et Karlekammer
  GB giver i Levned - i forbindelse med sin beretning om hans første Italiensrejse - et kort resumé af denne tankegang, som antagelig er hans egen og originale iagttagelse Brandes 1907, 2:8.
  Georg Brandes: Levned, 1-3, 1905-1908.
  .
 • XII.
  højresiderne i kapitel 12 har i førsteudgaven klummetitlerne »Coppet og Ferney.« og »Mme de Staël.«. Kapitlets venstresider har klummetitlen »Emigrantlitteraturen.«.
 • »Naar man hører hende ... kritisere hende«
  citatet har ikke kunnet identificeres.
 • »Hvis jeg var Dronning ... altid at tale til mig.«
  citeret efter C.A. Sainte-Beuve: Portraits de femmes, 1844 Sainte-Beuve 1844:119.
  C.A. Sainte-Beuve: Portraits de femmes, 1844.
  .
 • »le premier esprit du monde«
  (fr.) den førende ånd i verden; citeret efter C.A. Sainte-Beuve: Portraits de femmes, 1844 Sainte-Beuve 1844:121.
  C.A. Sainte-Beuve: Portraits de femmes, 1844.
  .
 • Bartholomæusnatten
  massakre i Paris på protestantiske huguenotter, begået natten mellem 24.8 og 25.8.1572. GB tager tilsyneladende fejl mht. 200-årsdagen, der ikke var i 1762.
 • »écrasons l'infâme«
  (fr.) lad os knuse den afskyelige; i Voltaires breve et hyppigt forekommende udtryk, der sigter til kirken (eller overtroen).
 • »I 3 Aar, ... ifald det var skeet.«
  citatet er hentet hos Nicolas de Condorcet: Vie de Voltaire, 1789 Condorcet 1827:112-113.
  Nicolas de Condorcet: Vie de Voltaire, 1827.
  .
 • »Deo erexit Voltaire«
  (lat.) opført for Gud [af] Voltaire; indskrift på kirken i Ferney.
 • Hun har selv fortalt ... med al sin Mad
  citatet har ikke kunnet identificeres.
 • »Ak ... sig som Brystsyge!«
  citatet har ikke kunnet identificeres.
 • »Farvel, er De lykkelig? ... til Ulykken?«
  af et brev fra Madame de Staël, dateret 3.4.1808, til den franske statsmand Charles Maurice de Talleyrand.
 • »Af alle de Evner ... jeg har udøvet helt.«
  citat fra Madame de Staëls roman Corinne ou l'Italie, 1807, Livre IV, Chapitre VI Staël 2000:105-106.
  Madame de Staël: Corinne ou l'Italie, Simone Balayé (red.), Oeuvres complètes, Série 2, 2000.
  .
 • »Jeg har altid ... min Fader og Friheden.«
  Madame de Staëls ord var rettet til Chateaubriand; citeret efter C.A. Sainte-Beuve: Portraits de femmes, 1844 Sainte-Beuve 1844:101.
  C.A. Sainte-Beuve: Portraits de femmes, 1844.
  .
 • »Gid vi kunde finde ... har været for Fortiden!«
  citat fra Madame de Staël: De la littérature considérée dans ses rapports avec les institutions sociales, 1800, Chapitre VIII Staël 1800:200.
  Madame de Staël: De la littérature considérée dans ses rapports avec les institutions sociales, 1800.
  .
 • Troens Ridder
  et begreb præget af Kierkegaard, som i Frygt og Bæven, 1843, anvender det om Abraham, der tilsidesætter etiske krav i religiøsitetens højere tjeneste.
 • havde spottet hendes Melancholi
  dvs. havde hånet, havde gjort nar af.
 • »Mme de Staël ... tilskriver Religionen.«
  af Chateaubriands Le génie du christianisme; Lettre à M. de Fontanes sur la 2. édition de l'ouvrage de Mme de Staël Chateaubriand 1844, 2:307.
  François-René de Chateaubriand: Le génie du christianisme, vol. 2, 1844.
  .
 • »Deres Talent er ... med en anden Ørken?«
  citatet har ikke kunnet identificeres.
 • »Intet er farligere ... Forsvar for Skilsmisse.«
  af anmeldelsen i Journal des Débats, december 1802, signeret med mærket A., dvs. kritikeren Charles Marie de Feletz; citeret efter C.A. Sainte-Beuve: Nouveaux portraits et critiques littéraires, 1836 Sainte-Beuve 1836, 3:98.
  C.A. Sainte-Beuve: Nouveaux portraits et critiques littéraires, 1-3, 1836.
  .
 • Bacchantinde
  i det antikke Rom var bakkanter - såvel mænd som kvinder - dyrkere af vinguden Bacchus, for hvem de holdt løsslupne drikkefester, såkaldte bakkanaler.
 • Kvæker
  kvækere er et kristent trossamfund, der lægger vægt på, at hvert menneske tavst kan erfare Gud gennem sit »indre lys«.
 • Grenader
  en soldat, der er særligt trænet i at kaste granater.
 • Sophist
  i det antikke Grækenland underviste sofisterne i argumentation og logik. Ordet sofist har siden fået en nedsættende og nu dominerende betydning i retning af en spidsfindig ordkløver.
 • »O, hvor ... Rendestenen i rue du Bac!«
  Madame de Staël boede 1786-1792 og igen i 1796-1798 i Hôtel de Ségur i Rue du Bac, Paris. Anekdokten om hendes udbrud er refereret af Albertine Necker de Saussure i »Notice sur la caractère et les écrits de Madame de Staël«, der er trykt som indledning i bind 1 af Les Oeuvres complètes de Madame la Baronne de Staël, 1820 Staël 1820,1:ccxcviii.
  Madame de Staël: Les Oeuvres complètes de Madame la Baronne de Staël, publiees par son Fils, 1820-1821 (med en 372 sider stor indledning i bind 1, »Notice sur la caractère et les écrits de Madame de Staël«, skrevet af Albertine Necker de Saussure).
  .
 • imprimatur
  (lat.) må trykkes; ordet blev brugt om en myndigheds tilladelse til at trykke og udgive en bog eller et skrift.
 • Gensd'armer
  (fr.) gens d'armes, mænd med våben; gendarmer, dvs. medlemmer af et militært korps med politiopgaver.
 • 20 Louisd'orer
  franske guldmønter; typen blev præget og udstedt under kongerne Ludvig 13.-Ludvig 16. fra 1640 til 1790'ernes begyndelse. En louis d'or vejer ca. 7 gram.
 • »De skal ikke ... Deres sidste Værk er ikke fransk.«
  ordlyden i den officielle skrivelse fra politigeneral Savary, duc de Rovigo, til Madame de Staël, dateret oktober 1810, citerer hun i forordet til sin bog De l'Allemagne, 1813 Staël 1845:3.
  Madame de Staël: De l'Allemagne, 1845.
  .
 • Dit Ideal blive kronet paa Capitol
  hentyder til Corinnes digterkroning på Capitol i Rom, som beskrives i begyndelsen af Mme de Staëls roman Corinne ou l'Italie, 1807, Livre II Staël 2000:22-45.
  Madame de Staël: Corinne ou l'Italie, Simone Balayé (red.), Oeuvres complètes, Série 2, 2000.
  .
 • »troløse Albion«
  »Albion perfide« blev i 1790'erne et fransk skældsord for Storbritannien, der blev kaldt troløst, fordi landet tilsluttede sig franskfjendtlige magter. Albion er et ældre poetisk navn for England, afledt af albus, der på latin betyder: hvid, muligvis efter Dovers hvide klinter.
 • Dit Lands Cocarde
  dvs. Trikoloren, anvendt som kokarde, dvs. et lille mærke (badge) anbragt på hat eller overtøj.
 • »Hvor aandfuld, vittig ... Kniv og Gaffel.«
  citerer med mindre udeladelser Adam Oehlenschlägers Levnet, fortalt af ham selv, bd. 2, 1831, s. 173-176, eller gentagelsen i Oehlenschlägers Erindringer Oehlenschlägers Erindringer 1850, 2:166-168.
  Adam Oehlenschläger: Oehlenschlägers Erindringer, vol. 1-4, 1850-1851.
  .
 • »Skriv blot, sig blot ... ham en god Amme.«
  GB citerer muligvis anekdoten fra det 4. bind af Étienne Léon, baron de Lamothe-Langons anonymt udgivne Mémoires d'une femme de qualité, sur Louis XVIII, sa cour et son règne, 1829 Lamothe-Langon 1829, 4:229.
  Étienne Léon, baron de Lamothe-Langon: Mémoires d'une femme de qualité, sur Louis XVIII, sa cour et son règne, 1829 (oprindelig udgivet uden forfatternavn, i 4 bind).
  .
 • en Exilets Orest
  ifølge den græske myte hævnede den mykenske kongesøn Orestes sin far Agamemnon ved at dræbe sin mor Klytaimnestra og hendes elsker; i årevis var han på flugt fra hævngudinderne (erinyerne), som straffer drab på blodsbeslægtede, og stresset søgte han eksil i Delfi, indtil gudinden Athene omsider kendte ham fri for skyld.
 • XIII.
  højresiderne i kapitel 13 har i førsteudgaven klummetitlerne »Italiens Poesi.« og »Corinna.«. Kapitlets venstresider har klummetitlen »Emigrantlitteraturen.«.
 • Racer(s)
  GB anvender her ordet race i betydningen: nationalkulturelt tilhørsforhold.
 • Race(s)
  GB anvender her ordet race i betydningen: nationalkulturelt tilhørsforhold.
 • Sirenernes Øer ... Odysseus seilede
  hentydning til Homer: Odysseen, 12. sang, 165-200 Homers Odyssé 2002:227-228.
  Homer: Homers Odyssé, på dansk af Otto Steen Due, 2002.
  .
 • Venus
  dvs. planeten Venus.
 • Rembrandts Radering »De tre Træer«
  raderingen er dateret 1643 og viser i billedets højre forgrund tre fritstående træer med udsigt i det flade landskab til byen Amsterdams skyline i horisonten. I Adam Bartschs grundlæggende katalog over Rembrandts raderinger identificeres den som nr. B 212.
 • et Hus ... Indskrift paa Italiensk
  Casa Guidi, beliggende på adressen Piazza San Felice 8 i Firenze.
 • 14.
  højresiderne i kapitel 14 har i førsteudgaven klummetitlen »Ny Betragtning af Antiken.«. Kapitlets venstresider har klummetitlen »Emigrantlitteraturen.«.
 • Archivet i Paris ... jeg faaer min Dom.«
  Charlotte Cordays sidste brev til sin far, dateret 16.7.1793, som GB havde set udstillet i Archives Nationales i Paris. I sit selvbiografiske værk Levned, bd. 1,1905, omtaler han på s. 304-305 sit indtryk i 1870 af den daværende permanente arkivudstilling af særlige historiske dokumenter og breve. - Citatet lyder på dansk: »Forbrydelsen vanærer, ikke skafottet« og stammer fra Thomas Corneilles drama Le Comte d'Essex, 1678, IV 5.
 • Prinds af Condé
  arvelig titel siden 1500-tallet i en fransk fyrsteslægt, der var en sidelinje til den franske kongeslægt Bourbon. Sidelinjen uddøde i 1830.
 • Agamemnon's evige Familie
  hentydning til Jean Racines tragedie Iphigénie, 1674, der udspiller sig i Aulis og låner motiv fra den græske sagnkreds om Agamemnon, far til Iphigenia.
 • en personlig Krænkelse ... end sædvanligt
  G.E. Lessings polemik imod Voltaire havde ifølge D.F. Strauss rødder i nogle personlige oplevelser, Lessing kom ud for, da han som ung i Berlin havde kontakt med Voltaires sekretær Richier. Blandt disse beretter Strauss i sin bog om et par trykark fra en upubliceret bog af Voltaire, som uden Voltaires vidende kom i Lessings besiddelse og sidenhen blev opdaget af en dame, der underrettede Voltaire herom. Den skriftlige reaktion tolker Strauss som en personlig krænkelse af Lessing Strauss 1870:153-154.
  David Friedrich Strauss: Voltaire. Sechs Vorträge, 1870.
  .
 • Apollo fra Belvedere ... Laokoons-Gruppen
  tre berømte marmorskulpturer fra antikken; originalerne findes i Vatikanmuseet i Rom og - for Venus de Medicis vedkommende - i Uffizierne i Firenze.
 • Venus fra Milo
  berømt antik marmorskulptur, fundet i 1820 på den græske ø Milos i Det Ægæiske Hav og i 1821 bragt til Paris som gave til den franske konge; i dag i Louvremuseet, Paris.
 • »Wir hielten uns aller Übel erlöst«
  af Goethes Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit, 1812, 8.Buch Goethe: Werke 2000, 9:316.
  Johann Wolfgang Goethe: Werke. Hamburger Ausgabe, vol. 1-14, Erich Trunz et al. (red.), 1981-1986 (fotografisk optryk, dtv 2000).
  .
 • H. Hvor er Wieland? ... med dem begge to.
  af Goethes Götter, Helden und Wieland, 1774 Goethe: Werke 2000, 4: 212-214.
  Johann Wolfgang Goethe: Werke. Hamburger Ausgabe, vol. 1-14, Erich Trunz et al. (red.), 1981-1986 (fotografisk optryk, dtv 2000).
  .
 • Meine Antipathie
  Schillers epigram »Meine Antipathie«, 1796 Schiller 1992, 1:178, 564.
  Friedrich Schiller: Werke und Briefe, vol. 1-12, Otto Dann et al. (red.), 1988-2004.
  .
 • Afhandling om den gothiske Bygningskunst
  GB sigter til Goethes skrift »Von Deutscher Baukunst«, 1772 Goethe: Werke 2000, 12:7-15.
  Johann Wolfgang Goethe: Werke. Hamburger Ausgabe, vol. 1-14, Erich Trunz et al. (red.), 1981-1986 (fotografisk optryk, dtv 2000).
  .
 • de venetianske Epigrammer
  Goethes 103 »Epigramme. Venedig 1790« fremkom første gang i den af Schiller udgivne Musen-Almanach für das Jahr 1796, 1795 Goethe 1987, 1:443-464.
  Johann Wolfgang Goethe: Sämtliche Werke. Briefe, Tagebücher und Gespräche, vol. 1-40, Hendrik Birus et al. (red.), 1987-2013.
  .
 • »Die Götter Griechenlands« ... und das Leben«
  fire digte af Schiller: Die Götter Griechenlands, 1788; Die Künstler, 1789; Die Ideale, 1795; Das Ideal und das Leben, 1795 Schiller 1992, 1: 285-291; 207-221; 445-448; 152-156.
  Friedrich Schiller: Werke und Briefe, vol. 1-12, Otto Dann et al. (red.), 1988-2004.
  .
 • »Auch ich war in Arkadien geboren«
  efter det latinske »et in Arcadia ego«, der betyder: også jeg var i Arkadien. Opfattelsen af Arkadien (på Peloponnes) som et idyllisk lykkeland har antikke rødder; i kunsten blev dette motiv genoptaget i renæssancen og kan følges i senere åndshistorie. GB citerer den første linje af Schillers digt »Resignation«, 1785 Schiller 1992, 1:417.
  Friedrich Schiller: Werke und Briefe, vol. 1-12, Otto Dann et al. (red.), 1988-2004.
  .
 • Ewig klar ... den Seeligen dahin
  de indledende linjer i Schillers digt »Das Ideal und das Leben«, 1795 Schiller 1992, 1:152.
  Friedrich Schiller: Werke und Briefe, vol. 1-12, Otto Dann et al. (red.), 1988-2004.
  .
 • »Achilles og Briseïs«
  GB hentyder til Bertel Thorvaldsens relief, 116 x 236 cm, udført i 1803 (Thorvaldsens Museum, inv.nr. A 490). Relieffet viser den scene i Homers Iliaden, hvor den unge kvinde Briseis med magt føres bort fra helten Achilles.
 • Race(s)
  GBs brug af ordet race har snarest betydningen: nationalkarakter.
 • (lourd)
  (fr.) tung, træg, klodset, plump.
 • Pallas Athene
  i græsk mytologi er Athene gudinde for videnskab, kunst, håndværk og krig. Betydningen af hendes tilnavn Pallas er uklar.
 • Race(s)
  GBs brug af ordet race har snarest betydningen: nationalkarakter.
 • Parthenons-Metoperne
  de 92 relieffer fra 400-tallet f.Kr., der som en billedfrise var anbragt oven over Parthenontemplets søjlerækker på Akropolis i Athen. Siden 1800-tallets begyndelse har størsteparten af disse metoper befundet sig i London, hvor de under navnet »The Elgin Marbles« er udstillet i British Museum.
 • hans »Nat«
  Bertel Thorvaldsens runde relief Natten, modelleret i 1815 som pendant til Dagen, udført samme år.
 • »la postérité contemporaine«
  der citeres formentlig efter et brev fra Madame de Staël, dateret 9.4.1805, til J.-B.-A. Suard Luppé 1970:70.
  Robert de Luppé: Madame de Staël et J.-B.-A. Suard. Correspondance inédite, 1786-1817, Robert de Luppé (red.), 1970.
  .
 • XV.
  højresiderne i kapitel 15 har i førsteudgaven klummetitlen »Corinna.«. Kapitlets venstresider har klummetitlen »Emigrantlitteraturen.«.
 • Hymens Lykke
  hymen, dvs. ægteskabet.
 • Tartaros
  underverdenen if. græsk mytologi.
 • det Udbrud, der slugte Pompeii.
  de to romerske byer Pompeji og Herculaneum blev ødelagt og totalt begravet ved vulkanen Vesuvs kraftige udbrud i august 79.
 • Sølvdalere eller Specier
  store mønter af lødigt sølv, udmøntet i flere europæiske lande under forskelligt navn fra 1600-tallet til 1800-tallet. En daler »in specie«, dvs. præget i ét stykke (som én mønt), skal forstås i modsætning til en daler i småmønter, som alle havde et meget ringere sølvindhold. En speciedaler måler ca. 3,5 cm i diameter.
 • Sibyllen
  if. antikke myter (og Vergil i hans epos Æneiden) var Sibyllen en spåkvinde i Cumæ nær Napoli; hun blev ærbødigt konsulteret om fremtiden på lignende vis som præstinden Pythia i oraklet i Delfi.
 • Cicero udaandede for Tyrannens Dolk
  efter drabet på Julius Cæsar i 44 f.Kr. iværksatte Octavian (den senere kejser Augustus) proskriptioner, dvs. en konfiskation af statsfjendtlige personers ejendom. Cicero blev likvideret i 43 f.Kr. nær Formia mellem Rom og Napoli under en sådan handling.
 • Brutus og Portia sagde ... sidste Farvel
  under den romerske borgerkrig tog Brutus - en af Julius Cæsars drabsmænd i 44 f.Kr. - afsked med sin kone på øen Nisida nær Napoli; ægtefællerne begik selvmord i 42 f.Kr. efter det militære nederlag ved Filippi i Nordgrækenland.
 • Tasso, undsluppen ... Jordelivets Lykke
  den italienske digter Torquato Tasso sad indespærret som psykisk ustabil, men flygtede i 1577 til sin søster Cornelia i Sorrento.
 • »Jesus tillod en svag ... og svarer vort.«
  citatet rummer to bibelsteder fra NT: Matt. 26,6-13 med par. (salvningen i Bethania) og Matt. 18,20 (om menighedens myndighed). Det er hentet fra Madame de Staël: Corinne ou l'Italie, 1807, Livre X, Chapitre V Staël 2000:261-262.
  Madame de Staël: Corinne ou l'Italie, Simone Balayé (red.), Oeuvres complètes, Série 2, 2000.
  .
 • Sibylle
  i antikke myter navn på en kvinde, der med dunkle udsagn kan forudsige fremtiden.
 • XVI.
  højresiderne i kapitel 16 har i førsteudgaven klummetitlerne »Kamp mod Nationalfordomme.«, »Kamp mod protestantiske Fordomme.«, »Artistisk Betragtning af Kunsten og Livet.«, »Sympathi for Katholicismen.« og »Sympathi med Katholicismen.«. Kapitlets venstresider har klummetitlen »Emigrantlitteraturen.«.
 • Racepsychologi
  GBs brug af ordet har snarest præg af nationalpsykologi, dvs. kortlægning af nationalkarakteren.
 • »Skal man«, indvender hun ... sparet sig denne Luxus.«
  GB har tilsyneladende omdannet de to første sætninger til spørgende form og lagt citatet i munden på Corinne; i romanen er det Oswalds replik. Frit anvendt citat fra Madame de Staël: Corinne ou l'Italie, 1807, Livre IX, Chapitre I Staël 2000:232.
  Madame de Staël: Corinne ou l'Italie, Simone Balayé (red.), Oeuvres complètes, Série 2, 2000.
  .
 • »Hvorledes«, siger Oswald ... Deres Adoptivfædreland?«
  meningsindholdet, men ikke selve replikken, ses i Madame de Staëls roman Corinne ou l'Italie, 1807, Livre III, Chapitre I Staël 2000:48-49.
  Madame de Staël: Corinne ou l'Italie, Simone Balayé (red.), Oeuvres complètes, Série 2, 2000.
  .
 • »I dette Land ere vi ... os selv som Franskmændene.«
  af Madame de Staëls roman Corinne ou l'Italie, 1807, Livre III, Chapitre I Staël 2000:49.
  Madame de Staël: Corinne ou l'Italie, Simone Balayé (red.), Oeuvres complètes, Série 2, 2000.
  .
 • »Prindsessen modtager ikke ... hun er inamorata«
  af Madame de Staëls roman Corinne ou l'Italie, 1807, Livre VI, Chapitre II Staël 2000:135.
  Madame de Staël: Corinne ou l'Italie, Simone Balayé (red.), Oeuvres complètes, Série 2, 2000.
  .
 • »Hvad ondt er der i, at en Kvinde kan Græsk?«
  af Madame de Staëls roman Corinne ou l'Italie, 1807, Livre VI, Chapitre III Staël 2000:143.
  Madame de Staël: Corinne ou l'Italie, Simone Balayé (red.), Oeuvres complètes, Série 2, 2000.
  .
 • »De huslige Dyder ... et Hjertets Tribunal.«
  af Madame de Staëls roman Corinne ou l'Italie, 1807, Livre VI, Chapitre III Staël 2000:144.
  Madame de Staël: Corinne ou l'Italie, Simone Balayé (red.), Oeuvres complètes, Série 2, 2000.
  .
 • »Hjertets Forvildelser ... Barmhjertighed.«
  citatet rummer et bibelsted fra NT: Luk. 7,47 (Kvinden i farisæerens hus). Det er hentet fra Madame de Staëls roman Corinne ou l'Italie, 1807, Livre X, Chapitre V Staël 2000:259.
  Madame de Staël: Corinne ou l'Italie, Simone Balayé (red.), Oeuvres complètes, Série 2, 2000.
  .
 • »Da Katholicismen ... Love i Respect.«
  af Madame de Staëls roman Corinne ou l'Italie, 1807, Livre X, Chapitre V; citatets begyndelse gengiver GB med mindre udeladelser Staël 2000:258.
  Madame de Staël: Corinne ou l'Italie, Simone Balayé (red.), Oeuvres complètes, Série 2, 2000.
  .
 • »Man gjør det med Urette ... en stor Godhed.«
  af Madame de Staëls roman Corinne ou l'Italie, 1807, Livre XVIII, Chapitre V Staël 2000:474.
  Madame de Staël: Corinne ou l'Italie, Simone Balayé (red.), Oeuvres complètes, Série 2, 2000.
  .
 • »Hvorfor er Geniet en Ulykke? ... vilde da ikke forfriske!
  de to første sætninger i citatet er øjensynlig GBs tilføjelse. Derefter følger Madame de Staëls ord fra Corinne ou l'Italie, 1807 (Livre XVIII, Chapitre V) Staël 2000: 475.
  Madame de Staël: Corinne ou l'Italie, Simone Balayé (red.), Oeuvres complètes, Série 2, 2000.
  .
 • Modtag da min sidste Hilsen ... til Ære for Rom
  i romanen er Corinnes højtidelige hilsen adresseret »ô mes concitoyens«, o mine medborgere; Madame de Staël: Corinne ou l'Italie, 1807, Livre XX, Chapitre V Staël 2000:523.
  Madame de Staël: Corinne ou l'Italie, Simone Balayé (red.), Oeuvres complètes, Série 2, 2000.
  .
 • »Du har tilladt mig Hæderen ... for at berige Tiden!«
  af Madame de Staëls roman Corinne ou l'Italie, 1807, Livre XX, Chapitre V Staël 2000:523.
  Madame de Staël: Corinne ou l'Italie, Simone Balayé (red.), Oeuvres complètes, Série 2, 2000.
  .
 • Øbegreb
  GB vil pointere engelske nationaltræk ved at minde læseren om, at Storbritannien er et ørige, og at indbyggernes begrebsverden ikke er den samme som de kontinentale europæeres.
 • et uhyre Rettersted
  mange forfulgte kristne blev i de første århundreder e.Kr. offentligt henrettet i Colosseum i Rom.
 • Michel Angelo har ... Gudfader selv
  loftet i Det Sixtinske Kapel blev i 1508-1512 udsmykket med freskomalerier af Michelangelo. I fem felter (verdens skabelse, Adams skabelse og Evas skabelse) afbildes Gud som en gråskægget mand.
 • en Jupiter eller en Zeus
  hovedguden i antik mytologi; Jupiter er romernes navn, Zeus er grækernes.
 • »Selbstzweck« ... »Kritik der Urtheilskraft«
  i forbindelse med den tankegang, at mennesket anses for at være et mål i sig selv, anvender den tyske filosof Immanuel Kant begreber som Endzweck og Selbstzweck, dvs. sit eget formål; dog synes han ikke at have brugt dette begreb i bogen Kritik der Urteilskraft, 1790.
 • »l'art pour l'art«
  (fr.) kunsten for kunstens egen skyld.
 • »Poesien forsvarer sig« ... »Morgenvandring«
  to digte af Adam Oehlenschläger. Det første er formentlig »Poesiens Nytte. Et Læredigt«, 1823, mens »Morgen-Vandrin« indgår i »Langelands-Reise«, Poetiske Skrifter, 1, 1805 Oehlenschläger 1860, 20:260-268 og 19:158-161.
  Adam Oehlenschläger: Oehlenschlägers Poetiske Skrifter, vol. 1-32, F.L. Liebenberg (red.), 1857-1862.
  .
 • »Jeg føler mig ... Menneskehedens Vegne.«
  citerer med en mindre udeladelse Madame de Staëls roman Corinne ou l'Italie, 1807, Livre III, Chapitre III Staël 2000:57.
  Madame de Staël: Corinne ou l'Italie, Simone Balayé (red.), Oeuvres complètes, Série 2, 2000.
  .
 • Jehova(s)
  det gammeltestamentlige navn for Gud Herren, også tolket som Jahve.
 • Helena og Paris ... Iphigenia og Orestes
  tre fortællingskredse i den græske mytologi. Prins Paris af Troja bortførte Helena, kong Menelaos af Spartas smukke hustru, hvad der førte til Den Trojanske Krig (se fx Iliaden, 3. sang). Brødrene Atreus og Thyestes kom i strid om et gyldent lam, og slægtsstriden nedarvedes til Atreus' børnebørn, Iphigenia og hendes bror Orestes (se fx Odysseen, 4. sang, og Iliaden, 9. sang).
 • Syndefaldet, Loth ... Lidelseshistorien
  om syndefaldet og Lot berettes i Det Gamle Testamente, henholdsvis 1.Mos., kap. 3 og 1. Mos. 19,29-38. De øvrige tre beretninger findes i Det Nye Testamente: Matt. 1, 18-25 med parallelsteder, Matt. 2, 13-15 med parallelsteder og Matt., kap. 26-27 med parallelsteder.
 • Madonna og Magdalena
  Maria, Jesus' mor, og den prostituerede Maria Magdalena; i europæisk billedkunst er begge ofte afbildet neden for den korsfæstede Jesus.
 • San Sebastian
  kristen helgen og martyr, ifølge legenden henrettet på den romerske kejsers ordre, bundet til et træ og gennemboret af pileskud. Han overlevede dog og blev derefter - atter efter ordre fra kejseren - dræbt med kølleslag.
 • Cicisbeo
  (it.) ung kavaler, laps.
 • Achilles
  romernes navn for Achilleus, den smukkeste græske helt i Iliaden.
 • Basiliker
  dvs. basilikaer, i antikken store offentlige bygninger; af GB brugt om de ældste kristne kirkebygninger, der havde tilsvarende proportioner.
 • et simpelt Kors ... Colosseum og Pantheon
  de gamle ægyptiske obelisker på flere af Roms pladser blev i 1500-tallet forsynet med et kors øverst; midt i Colosseum rejstes et kors, og Pantheon var allerede i 609 blevet indviet som kristen kirke under navnet Santa Maria dei Martiri.
 • En gammel, daarlig ... og faaer sin Taa kysset af
  Jupiter er hovedguden i romersk mytologi, undertiden omtalt med tilnavnet Stator, (lat.) opretholderen. Han er ofte afbildet med en tordenkile, dvs. et kastevåben formet som et lyn, i hånden. GB refererer en gammel formodning, at den støbte bronzestatue (fra 1200-tallets slutning) i Peterskirken af den siddende apostel Peter skulle være en omarbejdet antik Jupiterfremstilling, og at nøglerne i Peters hånd oprindelig var Jupiters tordenkile. Fremtrædende kunsthistorikere forkastede i 1800-tallet denne tolkning, og GB har slettet sætningen i B (s. 269) og C (s. 257). Bronzestatuens fremstrakte fod er gennem århundrederne blevet kysset så grundigt af de troende, at tæerne er slidt ned.
 • Menander's og Posidippos's ... som Helgene
  to antikke græske komedieforfattere. GBs kilde til oplysningen om, at antikke statuer af dem blev anset for at forestille kristne helgener, er ikke fundet.
 • Michel Angelo's Capel
  dvs. Det Sixtinske Kapel i Rom, i 1500-tallet udsmykket på loft og endevæg af Michelangelo.
 • Raphael's sixtinske Madonna
  Rafaels maleri »Den Sixtinske Madonna«, der siden 1754 har befundet sig i Dresden og i dag hænger i Gemäldegalerie.
 • per impossibile
  (it.) umuligt, uigennemførligt.
 • en Blækklat paa Wartburg
  ifølge en overlevering, der går tilbage til 1600-tallet, siges Martin Luther at have kastet sit fyldte blækhus efter Djævelen selv, mens han som fredløs 1521-1522 boede i eksil på slottet Wartburg i Sachsen og dér oversatte Det Nye Testamente til tysk. Blækklatten på væggen vistes frem endnu i 1900-tallet.
 • Johanneskirken paa Nørrebro
  en nylig opført kirke ved Sankt Hans Torv i København, tegnet af Theodor Sørensen og indviet i 1861.
 • en Indskrift ... da først bedøm os, ikke før.«
  brødrene Zuccato har udført mosaikudsmykningen i vestibulen til Markuskirken i Venezia. Indskriften er anbragt over kirkens indre portal og bærer dateringen 1545. GB citerer de afsluttende ord lidt fejlagtigt, idet der står: »tum demum iudicato«, men med samme betydning som i GB's danske gengivelse af ordlyden. - Brødrene skildres iøvrigt i George Sands roman Les Maîtres mosaïstes, 1837.
 • XVII.
  højresiderne i kapitel 17 har i førsteudgaven klummetitlerne »Sympathi for Religionen.« og »Europæisk Reaction.«. Kapitlets venstresider har klummetitlen »Emigrantlitteraturen.«.
 • Gervinus: »Geschichte ... Jahrhunderts«
  Georg G. Gervinus: Geschichte des 19. Jahrhunderts, 1-8, Leipzig 1855-1866.
 • Encyclopedisterne
  medarbejderne ved oplysningstidens store franske leksikon Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, 1-28, Paris 1751-1772.
 • »Tigeraben«
  Voltaire omtaler i flere af sine breve de franske som halvt tigre, halvt aber, og Frankrig som abernes og tigrenes land, fx i et brev af 7.8.1766 til d'Alembert Voltaire 1968, 98:143.
  François-Marie Arouet Voltaire: Les œuvres completes de Voltaire, vol. 1-, Theodore Besterman et al. (red.), 1968 (under udgivelse).
  .
 • spottet
  dvs. hånet.
 • 1 kommentarer er ikke tilknyttet databasen

Du kan slå ord fra Brandes' tekst op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.